Witamy na stronie Słoiki Catering w Szkle  udostępnianego pod adresem www.sloiki.jgora.pl, za pomocą którego Klient serwisu ma możliwość zamówienia dostawy zestawu posiłków cateringu dietetycznego w ramach poszczególnych diet oferowanych przez właściciela Słoiki Catering w Szkle Gabriel Zieliński.

Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.sloiki.jgora.pl, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Słoikach plików cookies.

 

1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dane osobowe, które pozyskują Słoiki to:
  • imię i nazwisko,
  • telefon,
  • adres mailowy,
  • adres dostawy,
  • dane dotyczące płatności.
 2. Pozyskiwanie danych osobowych w firmie Słoiki Catering w Szkle odbywa się za pomocą następujących kanałów:
  • telefonicznie (883 108 100),
  • mailowo (info@sloiki.jgora.pl),
  • za pośrednictwem strony www.sloiki.jgora.pl,
 3. Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych- przetwarzanych w celach marketingowych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:
  • e-maila na firmową skrzynkę: info@sloiki.jgora.pl
 4. Administratorem danych osobowych jest firma SŁOIKI CATERING W SZKLE GABRIEL ZIELIŃSKI z siedzibą w JELENIEJ GÓRZE przy ul. Długa 7-8 ; NIP: 6112812901; REGON: 389440022.

2 CEL POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe wymienione w §1 pkt. 1 pozyskiwane są w celach:
  • kontaktu z Klientem (konsultacja dietetyczna, przyjęcie zamówienia),
  • przyjęcia i przetworzenia płatności,
  • dostarczenia zamówienia do Klienta,
 2. Pozyskane dane osobowe niezbędne do realizacji umowy jest dokonanie płatności. W tym celu korzystamy z usług firm:
 3. Zgody marketingowe Klienta są potrzebne w celu przedstawienia oferty na przedłużenie diety i przesyłanie drogą sms-ową ofert specjalnych, w szczególności zniżek i nowych diet. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych. Aby to zrobić wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na dane kontaktowe firmy wymienione w §1.
 4. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim w następujących przypadkach:
  • gdy jest to dozwolone przepisami,
  • gdy jest to niezbędne do realizacji umowy,
  • gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów marketingowych,
  • lub w razie uprzedniej zgody Klienta.
 5. Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:
  • emaila na firmową skrzynkę: info@sloiki.jgora.pl

 

3 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił właścicielowi Słoiki Catering w Szkle.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w oparciu o jego prawnie uzasadniony szczególny interes.
 3. Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) jeżeli Użytkownik:
 4. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 5. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
 6. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
 7. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 8. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu właściciel Słoiki Catering w Szkle podlega,
 9. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 10. Właściciel Słoiki Catering w Szkle może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku któremu podlega Słoiki Catering w Szkle. Dotyczy to w szczególności danych osobowych niezbędnych do rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego Słoiki Catering w Szkle.
 11. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych
 12. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
 13. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
 14. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 15. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, na czas niezbędny do ustalenia czy ma miejsce szczególnie uzasadniony interes prawny Użytkowania, przeważający nad interesem prawnym Administratora,
 16. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO.) – Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, Użytkownik ma prawo:
 17. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 18. uzyskać informacje o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 19. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 20. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 21. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych.
 22. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 23. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

4 PLIKI COOKIE

 1. Serwis Internetowy www.sloiki.jgora.pl korzysta z pików cookie. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu Internetowego. Jeżeli jednak Użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa będzie działać w oparciu o ograniczone funkcje. Więcej informacji o ciasteczkach:

 

5 INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności Serwisu Internetowego sloiki.jgora.pl może ulec zmianie, o czym właściciel Słoiki Catering w Szkle niezwłocznie poinformuje Użytkowników.
 2. Pytania Użytkowników związane z Polityką Prywatności Serwisu Internetowego www.słoiki.jgora.pl prosimy kierować na adres:info@sloiki.jgora.pl